Top Ad unit 728 × 90


Cách cài đặt OpenCV trên Windows

Cài đặt OpenCV

Thư viện OpenCV phiên bản 3.3.0 hoac 3.3.1 sau khi tải về có dạng opencv-3.0.0.exe. Tiến hành chạy file cài đặt, ta chọn đường dẫn để bộ cài đặt giải nén thư viện OpenCV
TẢI VỀ OPENCV


Quá trình giải nén diễn ra


Sau khi giải nén, ta thu được 2 folder:
 • Build: chứa thư viện OpenCV đã được biên dịch thành thư viện cho nhiều ngôn ngữ khác nhau: C++, Java, Python.
 • Sources: tài liệu hướng dẫn, ví dụ và mã nguồn của OpenCV.

Tiếp theo, ta cần tích hợp thư viện OpenCV vào trong project. Song song đó, để minh hoa việc sử dụng thư viện này, ta sẽ viết một ví dụ load và hiển thị ảnh sử dụng các API của OpenCV.

Tích hợp OpenCV vào project

Khởi tạo một project trống và đặt tên là STDIO_OpenCV_Sample 

Tại thư mục chứa project, ta tạo folder Lib/opencv và copy toàn bộ nội dung ở đường dẫn <extracted_path>/build/x86/vc12 và <extracted_path>/build/include vào. Trong đó, <extracted_path> là đường dẫn cài đặt OpenCV ở trên.
Sau khi copy, ta có được cấu trúc folder như sau

Tại giao diện của Visual Studio, chọn Project Properties > Configuration Properties > C/C++ > General > Addition Include Directories, ta thêm đường dẫn $(ProjectDir)\Lib\opencv\include 


Tiếp theo, cũng tại trang Project Properties, chọn Linker > General > Addition Library Directories, thêm vào đường dẫn $(ProjectDir)\Lib\opencv\lib 

Và tại Linker > Input, ta thêm vào các thư viện sau
 1. opencv_ts300d.lib
 2. opencv_world300d.lib

Cuối cùng, ta copy file opencv_world300d.dll trong Lib\opencv\bin vào folder Debug của project.
Tới đây, ta đã kết thúc việc tích hợp thư viện OpenCV vào project. Để kiểm tra tính chính xác của công việc ta đã làm, ta sẽ viết một ví dụ nhỏ sử dụng OpenCV.

Minh họa sử dụng thư viện OpenCV

Trong ví dụ minh họa này, chương trình của ta có khả năng:
 • Load một ảnh bất kì
 • Đọc vào đối tượng Mat của OpenCV
 • Hiển thị lên màn hình
Ta tạo file sample.cpp có nội dung như sau:
#include <stdio.h>
#include "opencv2/core/core.hpp"
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
using namespace cv;
int main()
{    
  // Read image
  Mat image = imread("Lena.png", CV_LOAD_IMAGE_COLOR);
 
  // Check for valid
  if (!image.data)
  {
    printf("Could not open or find the image\n");
    return -1;
  }
  // Create and show image in window  
  imshow("STDIO OpenCV Sample", image);
  // Wait input and exit
  waitKey(0);
  return 0;
}

Dòng 10: đọc file ảnh lên với hàm imread cùng tùy chọn CV_LOAD_IMAGE_COLOR (đọc ảnh màu). Hàm này trả về một ma trận các pixel màu. Ý nghĩa của các tùy chọn
 • CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED: load ảnh bình thường (bao gồm cả kênh alpha nếu có)
 • CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE: load ảnh và chuyển về trắng đen
 • CV_LOAD_IMAGE_COLOR: load ảnh phần màu (RGB), bỏ qua kênh alpha
Dòng 13 – 17: kiểm tra việc đọc ảnh có thành công hay không.
Dòng 20:  Hiển thị ảnh đã load sử dụng hàm imshow với tham số là tiêu đề cửa sổ và nội dung ảnh.
Kết quả của đoạn chương trình trên

Thử thay đổi tùy chọn tại dòng 10 từ CV_LOAD_IMAGE_COLOR thành CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE thì ta được

VIDEO HƯỚNG DẪN:Cách cài đặt OpenCV trên Windows Reviewed by Jacky on tháng 10 25, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Cộng Đồng OpenCV © 2017
Edit bởi: Jacky Le | Youtube Channel: JACKY LE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.