Top Ad unit 728 × 90


Một số hàm cơ bản và thông dụng trong OpenCV

·        Load ảnh
IplImage *name=cvLoadImage(souce img,mode);
//mode: IMREAD_GRAYSCALE,IMREAD_COLOR
Mat a=imread(souce img);Hiện thị ảnh
·        Hiện thị ảnh
cvShowImage(“name_window”,image);
imshow(“name_window”,image);
·        Hàm copy ảnh
cvCopyImage(img,temp); // dùng với kiểu IplImage *temp=cvCloneImage(img);
Mat D=A.Clone()
·        Hàm truy cập vào pixel của ảnh
Img.at<Vec3b>(i,j
 i,j là rows and colum của ảnh, k là channel (3 đối với BRG và 1 đối với Gray Image )
·        Hàm tạo 1 ma trận xoay và scale ảnh
getRotationMatrix2D(center,double angle, double scale )
VD: Quay quanh tâm ảnh 1 góc 45 theo chiều dương và phóng to 2 lần
Mat A=getRotationMatrix2D(Point2f(src.rows/2,src.cols/2),45,2);
·        Hàm dùng để biến đổi ảnh
warpAffine(src,dst,A,src.size());

·        Hàm định hình khối 
Mat element=getStructuringElement(shape,Size,Point anchor);
1.     shape :MORPH_CROSS , MORPH_RECT…
2.     Size: Size(n,m)
3.     Point anchor: Point ( (n-1)/2 ,(m-1)/2 )
·        Hàm tìm biên dạng
vector<vector<Point>> contour;
findContours(binary_img,contour,mode,CV_CHAIN_APPROX_NONE);
1.     mode : CV_RETR_CCOMP, CV_RETR_LIST, CV_RETR_TREE
·        Hàm xấp xỉ 1 đa giác 
approxPolyDP (array input curve, array output approxPoly, double epsilon, bool closed)
1.     Epsilon : giá trị khoảng cách nhỏ nhất giữa  orginal curve and its approximation
2.     closed : Nếu true thì là curve kín , fall thì là hở
·        Hàm tìm circle minimun của 2D point 

minEnclosingCircle( InputArray Point, Point2f Center, float Raidus )
·        Hàm tìm biên tứ giác của set Point2D
boudingRect(InputArray Point)
Video Hướng Dẫn:

Hướng dẫn 1:
Hướng dẫn 2:


Một số hàm cơ bản và thông dụng trong OpenCV Reviewed by Jacky on tháng 10 25, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Cộng Đồng OpenCV © 2017
Edit bởi: Jacky Le | Youtube Channel: JACKY LE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.