Top Ad unit 728 × 90


Cách cài đặt Tensorflow Object Detection API. Ví dụ sử dụng Tensorflow Object Detection API

          Chào các bạn bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Tensorflow trên máy tính WIndows. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng Object detection API để làm một ví dụ về nhận dạng đối tượng.

         Những phần mềm cần có trước khi cài: Python 64bit + PIP
Bước 1: Sử dụng PIP cài đặt tensorflow. Nếu bạn nào chưa cài PIP thì các bạn cần cài đặt PI trước.
-Thường PIP sẽ nằm tại thư mục ~/Python35/Scrpits/ [Ví dụ: C:\Users\h2phamth\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Scripts]

-Lệnh cài:
# For CPU
pip install tensorflow
# For GPU
pip install tensorflow-gpu
       


Bước 2: Download model source code trên github và protocol code sau đó giải nén ra
Link model: https://github.com/tensorflow/models/
Link protol: https://github.com/google/protobuf/releases

Bước 3: Tiến hành cài đặt
# Từ tensorflow/models/research/
protoc object_detection/protos/*.proto --python_out=.


Bước 4: Dùng jupyter để mở ví dụ có sẵn.Bước 5: Mở file ví dụ có sẵn tại: (C:\tensorflow\models-master\research\object_detection\object_detection_tutorial.ipynb) Sau đó chuyển dổi sang đuôi .pyBước 6: Chỉnh sửa một số code để dụng Camera của máy hoặc load file video từ máy tính.
Video Hướng Dẫn (Bật Phụ Đề Tiếng Việt)COCO-trained models {#coco-models}: You can use best one which suitable with your program

Model nameSpeed (ms)COCO mAP[^1]Outputs
ssd_mobilenet_v1_coco3021Boxes
ssd_inception_v2_coco4224Boxes
faster_rcnn_inception_v2_coco5828Boxes
faster_rcnn_resnet50_coco8930Boxes
faster_rcnn_resnet50_lowproposals_coco64Boxes
rfcn_resnet101_coco9230Boxes
faster_rcnn_resnet101_coco10632Boxes
faster_rcnn_resnet101_lowproposals_coco82Boxes
faster_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_coco62037Boxes
faster_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_lowproposals_coco241Boxes
faster_rcnn_nas183343Boxes
faster_rcnn_nas_lowproposals_coco

Kitti-trained models {#kitti-models}

Model nameSpeed (ms)Pascal mAP@0.5 (ms)Outputs
faster_rcnn_resnet101_kitti7987Boxes

Open Images-trained models {#open-images-models}

Model nameSpeed (ms)Open Images mAP@0.5[^2]Outputs
faster_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_oid72737Boxes
faster_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_lowproposals_oid347Boxe


Cách cài đặt Tensorflow Object Detection API. Ví dụ sử dụng Tensorflow Object Detection API Reviewed by Jacky on tháng 12 10, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Cộng Đồng OpenCV © 2017
Edit bởi: Jacky Le | Youtube Channel: JACKY LE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.