Top Ad unit 728 × 90


Cài đặt OpenCV (C++ và Python) trên Ubuntu (LINUX) cùng ví dụỞ bài này chúng ta sẽ tiến hành cài đặt từng bước openCV cho hệ điều hành Ubuntu 


Bước 1: Update packages

1
2
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade


Bước 2: Cài đặt thư viện cần thiết cho OS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Xóa tất cả các phiên bản trước của x264</h3>
sudo apt-get remove x264 libx264-dev
We will Install dependencies now
sudo apt-get install build-essential checkinstall cmake pkg-config yasm
sudo apt-get install git gfortran
sudo apt-get install libjpeg8-dev libjasper-dev libpng12-dev
# Nếu bạn sử dụng Ubuntu 14.04
sudo apt-get install libtiff4-dev
# Nếu bạn sử dụng Ubuntu 16.04
sudo apt-get install libtiff5-dev
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libdc1394-22-dev
sudo apt-get install libxine2-dev libv4l-dev
sudo apt-get install libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev
sudo apt-get install qt5-default libgtk2.0-dev libtbb-dev
sudo apt-get install libatlas-base-dev
sudo apt-get install libfaac-dev libmp3lame-dev libtheora-dev
sudo apt-get install libvorbis-dev libxvidcore-dev
sudo apt-get install libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev
sudo apt-get install x264 v4l-utils
# Optional dependencies
sudo apt-get install libprotobuf-dev protobuf-compiler
sudo apt-get install libgoogle-glog-dev libgflags-dev
sudo apt-get install libgphoto2-dev libeigen3-dev libhdf5-dev doxygen

Bước 3: Cài đặt thư viện cho Python

1
2
3
sudo apt-get install python-dev python-pip python3-dev python3-pip
sudo -H pip2 install -U pip numpy
sudo -H pip3 install -U pip numpy
Chúng ta sẽ sử dụng môi trường ảo để cài đặt thư viện Python. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
# Cài đặt môi trường ảo
sudo pip2 install virtualenv virtualenvwrapper
sudo pip3 install virtualenv virtualenvwrapper
echo "# Virtual Environment Wrapper"  >> ~/.bashrc
echo "source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
  
############ Cho Python 2 ############
# tạo môi trường ảo
mkvirtualenv facecourse-py2 -p python2
workon facecourse-py2
  
# bây giờ tiến hành cài thư việc python qua môi trường ảo(virtual environment)
pip install numpy scipy matplotlib scikit-image scikit-learn ipython
  
# thoát virtual environment
deactivate
######################################
  
############ For Python 3 ############
# tạo virtual environment
mkvirtualenv facecourse-py3 -p python3
workon facecourse-py3
  
# bây giờ tiến hành cài thư việc python qua môi trường ảo(virtual environment)
pip install numpy scipy matplotlib scikit-image scikit-learn ipython
  
# thoát virtual environment
deactivate
######################################

Bước 4: Tải OpenCV và OpenCV_contrib

Chúng ta sẽ tải mã nguồn opencv and opencv_contrib từ GitHub repositories.

Bước 4.1: Download opencv từ Github

1
2
3
4
git clone https://github.com/opencv/opencv.git
cd opencv
git checkout 3.3.1
cd ..

Bước 4.2: Download opencv_contrib từ Github

1
2
3
4
git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
cd opencv_contrib
git checkout 3.3.1
cd ..

Bước 5: Biên dịch và cài đặt OpenCV với contrib modules (contrib modules là những thư viện mở rộng do cộng đồng người dùng openCV đóng góp, có rất nhiều hàm rất hay chúng ta có thể sử dụng sau này)
Bước 5.1: Tạo folder build

1
2
3
cd opencv
mkdir build
cd build

Step 5.2: Chạy CMake

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
      -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
      -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \
      -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
      -D WITH_TBB=ON \
      -D WITH_V4L=ON \
      -D WITH_QT=ON \
      -D WITH_OPENGL=ON \
      -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../../opencv_contrib/modules \
      -D BUILD_EXAMPLES=ON ..

Step 5.3: Biên dịch và cài đặt

1
2
3
4
5
6
7
# find out number of CPU cores in your machine
nproc
# substitute 4 by output of nproc
make -j4
sudo make install
sudo sh -c 'echo "/usr/local/lib" >> /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf'
sudo ldconfig

Step 5.4: Tạo symlink trong virtual environment

Tùy thuộc vào phiên bản Python bạn có, path name sẽ khác nhau. OpenCV’s Python binary (cv2.so) có thể được cài hoặc trong directory site-packages hoặc dist-packages. Sử dụng lệnh sau để tìm đúng vị trí path trong máy của bạn.
1
find /usr/local/lib/ -type f -name "cv2*.so"
Nó sẽ ra một trong hai đường dẫn như dưới
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
############ Python 2 ############
## binary installed in dist-packages
/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/cv2.so
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/cv2.so
## binary installed in site-packages
/usr/local/lib/python2.6/site-packages/cv2.so
/usr/local/lib/python2.7/site-packages/cv2.so
  
############ Python 3 ############
## binary installed in dist-packages
/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cv2.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/cv2.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so
## binary installed in site-packages
/usr/local/lib/python3.5/site-packages/cv2.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so
/usr/local/lib/python3.6/site-packages/cv2.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so
Kiểm tra lại một lần nữa chính xác path trong máy tính của bạn trước khi chạy lệnh sau
1
2
3
4
5
6
7
############ Python 2 ############
cd ~/.virtualenvs/facecourse-py2/lib/python2.7/site-packages
ln -s /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/cv2.so cv2.so
  
############ Python 3 ############
cd ~/.virtualenvs/facecourse-py3/lib/python3.6/site-packages
ln -s /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/cv2.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so cv2.so

Bước 6: Test OpenCV3

Chúng ta sẽ test chương trình dùng openCV có sẵn được viết bằng C++ và Python để kiểm tra xem OpenCV đã cài đặt ok hay chưa. Tải ví dụ RedEyeRemover.zip và giải nén.

Bước 6.1: Test C++ code

Vào chính xác folder chưa chương trình tiến hành compile và run.
1
2
3
4
5
# compile
# There are backticks ( ` ) around pkg-config command not single quotes
g++ -std=c++11 removeRedEyes.cpp `pkg-config --libs --cflags opencv` -o removeRedEyes
# run
./removeRedEyes

Bước 6.2: Test Python code

Kích hoạt Python virtual environment

1
2
3
4
5
############ Python 2 ############
workon facecourse-py2
############ Python 3 ############
workon facecourse-py3

Kiểm tra nhanh

1
2
3
4
5
6
7
8
# open ipython (run this command on terminal)
ipython
# import cv2 and print version (run following commands in ipython)
import cv2
print cv2.__version__
# If OpenCV3 is installed correctly,
# above command should give output 3.3.1
# Press CTRL+D to exit ipython

Chạy RedEyeRemover 

1
python removeRedEyes.py
Bây giờ bạn có thể thoát Python virtual environment.
1
deactivate
Chú ý: Bất kỳ lần nào chúng ta chạy Python scripts (sử dụng openCV) chúng ta cần kích hoạt virtual enviroiment sử dụng lệnh workon
Cài đặt OpenCV (C++ và Python) trên Ubuntu (LINUX) cùng ví dụ Reviewed by Jacky on tháng 12 18, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by Cộng Đồng OpenCV © 2017
Edit bởi: Jacky Le | Youtube Channel: JACKY LE

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.